Saluran Youtube Seperti Thầy Nguyễn Tiến Đạt


1,060,000 2.35%


20,400 3.54%


568,000 1.96%


42,200 2.91%


150,000 2.16%

36,400 1.4%

20,200 2.7%

34,600 1.57%

158,000 3.47%
524,000 2.24%

29,200 2.08%

113,000 4.48%

3,210,000 2.78%

4,070,000 2.84%